Cantica Collegium Musicum
Martin

Dirigent

Štefan Sedlický (*1963)

Študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave (u doc. Starostu), kde začal v roku 1988 študovať aj zborové dirigovanie, ktoré ukončil v triede prof. P. Hradila. Do roku 1998 pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline - odbor klavír a dirigovanie, v rokoch 1998-2008 ako odborný asistent, neskôr docent na FHV Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici,  kde dirigoval Akademický spevácky zbor J.Cikkera, s ktorým dosiahol významné ocenenia na medzinárodných súťažiach (absolutný víťaz ABB  - 2001 a 2007, 1.cena na IFAS Pardubice a iné). Okrem speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum diriguje aj Žilinský miešaný zbor a Spevácky zbor slovenských učiteľov. V súčasnosti je docentom na Akadémii umení v B.Bystrici a v oblasti zborového spevu spolupracuje aj s PF UMB a tiež s Konzervatóriom v Žiline. 

 


Okrem Žilinského miešaného zboru je aj dirigentom komorného zboru Cantica – Collegium Musicum v Martine, s ktorým tiež úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Zároveň aj významne prispel ku vzniku spolupráce týchto dvoch zborov a Štátneho komorného orchestra v Žiline pri prezentácií veľkých vokálno-inštrumentál-nych diel ako sú napr.: Veľkonočné oratórium od Johanna Sebastiana Bacha, či Requiem W.A. Mozarta. Od r. 2002 je umeleckým vedúcim a dirigentom Spevác-keho zboru slovenských učiteľov (SZSU) po svojom profesorovi P. Hradilovi. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí. V súčasnosti je docentom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v oblasti zborového spevu spolupracuje aj s PF UMB a tiež s Konzervatóriom v Žiline.